Gå direkt till innehållet

Stoppa våldet i nära relationer

I Vänsterpartiets budget för 2013 (Läs här eller se högerspalten) får frågan om våld i nära relationer de resurser frågan kräver och förtjänar. Det innebär exempelvis 20 mnkr för kvinnofridscenter i stadsdelarna som även innefattar insatser för män som slår samt 2 mnkr för att stödja och utöka Relationsvåldscentrum. Det innebär att vi även avsatt pengar för Q-jouren, den enda hjälp som våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem har idag.

Arbetet mot våld i nära relationer ska vara en av stadens kärnverksamheter och jourerna måste få ett långsiktigt stöd. Missbrukande våldsutsatta kvinnor måste få hjälp i verksamheter med särskild kompetens för problematiken. Q-jouren måste finnas kvar och vi vill återinföra kvinnoteamet på enheten för hemlösa. Om vi ska komma tillrätta med missbruksproblemen är det förebyggande perspektivet det viktigaste. För att nå människor med dolt missbruk krävs förstärkt uppsökande arbete med tidiga insatser. Här måste staden aktivt arbeta ihop med landstingets verksamheter som vårdcentraler och företagshälsovård. Vi avsätter därför 20 miljoner kronor extra i stadsdelsnämnderna till missbruksvården.

Jourer saknas även för våldsutsatta kvinnor som är papperslösa, psykiskt- och fysiskt funktionsnedsatta. Idag är få av de skyddade boendena tillgängliga för rörelsehindrade. Alla dessa grupper är oerhört utsatta och det behövs en länsövergripande verksamhet som möter dem där de befinner sig. Alla stadsdelsnämnder ska arbeta med stödinsatser och varje utsatt person ska ha lätt att få stöd och hjälp så länge som det behövs.