Gå direkt till innehållet

Sunne – Stockholms stads förebild?

Tycker man regelbundet ska påminna om att den gigantiska konkurrensutsättning som Stockholms stad har genomdrivit under borgerligt styre varken har utvärderats eller visat sig bygga på någon solid vetenskaplig grund. Vänstern har helt rätt när vi kallar detta ideologiskt styrd eller dogmatisk konkurrensutsättning.

Vatten på kvarn fick jag när jag läste finansborgarrådets förslag till budget 2013 där man under rubriken skattesats räknade upp kvalitetsupphandling som en av de åtgärder som skulle ge ekonomiska vinster åt staden. Jag var då tvungen att fråga stadsledningskontoret om det fanns ett faktiskt kommunalt kunskapsunderlag som visade att staden hade tjänat ekonomiskt på konkurrensutsättningen, eftersom jag inte hade sett sådana utvärderingar i kommunen och eftersom SNS:s respekterade kunskapssammanställning Konkurrensens konsekvenser kom fram till att kunskapsläget nationellt sett ar anmärkningsvärt begränsat.

Svaret blev en hänvisning till empiriska belägg för att konkurrensutsättning generellt sätt ger ökad effektivisering/sänkta kostnader med referens till en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:2, Regelverk och praxis i offentlig upphandling.  När jag gick igenom rapporten fick jag både veta att EU:s medlemsländer ”…saknade instrument för att mäta effektiviteten i offentlig upphandling och dessutom visade ett mycket svalt intresse för frågan” och att EU:s detaljerade regelverk inte baserats på någon omfattande empirisk forskning utan var ”tillkommet på mer intuitiv grund.” … Nästan skrattretande blev det när jag såg vilket kommunalt empiriskt underlag som studien baserade sig på. Det var alla annonserade upphandlingar gjorda av Sunne kommun 2007 och 2007, en stad med 13 600 invånare… När jag dessutom googlade på ”kvalitetsupphandling” i rapporten fick jag noll träffar.