Gå direkt till innehållet

Fri tandvård för unga

Daniel Blomgren (V) i tandvårdsberedningen premiärtalade i dag i landstingsfullmäktige:

Som ett led i den satsning på personalen i landstinget som vi i Vänsterpartiet föreslår, vill vi också belysa tandvårdspersonalens situation och då i synnerhet tandsköterskornas.

Ytterligare ett av alla kvinnodominerade yrken som osynliggörs och nedvärderas genom låga löner, lite eller inget inflytande över sitt arbete och inga eller låga ambitioner vad avser satsningar på vidareutbildning. Vänsterpartiet har i ett års tid fört en dialog med Vision som organiserar tandsköterskorna så vi vet att det har det tufft på jobbet. Sjukskrivningstalen är stigande pga. av ökad stress för fler sysslor som ska göras och en ständig press på att hålla lönsamheten uppe. 1:a-dagsintyg är vanligt förekommande trots att man jobbar i en miljö där bakterier är ständigt närvarande och smittorisken hög.

Det finns idag ingen arbetsbeskrivning för tandsköterskorna inom Folktandvården som beskriver denna yrkesgrupps roll i den moderna tandvården. Detta är ett krav och en önskan de länge drivit. De vill också ha bättre möjlighet till utveckling och fortbildning.

Vi föreslår därför att Folktandvården AB får ett särskilt uppdrag att utreda och ta fram en arbetsbeskrivning för tandsköterskor

Vi har också lagt en särskild satsning för att möjliggöra både en höjning av tandsköterskornas ingångslöner och som ger möjlighet att fortbilda tandsköterskor till tandhygienister.

Många av våra unga står nu  ”i den ljusnande framtid” med sina vita studentmössor på huvudet, ett vitt brett leende på sina läppar men som snart  riskerar att stelna i ett fult grin och tappa sin blanka lyster när en eventuell tandläkarräkning ska betalas.

Pga. vår regerings misshushållning skickar vi dessa glada studenter rakt ut i ofrivillig arbetslöshet. Den period i livet när man ska börja stå på egna ben är man helt utan egen ekonomi eller OM man turen att ha en egen ekonomi så är den oftast oerhört skör att där finns det inte utrymme för en tandläkarräkning.V föreslår därför att Stockholms län i linje med Göteborgsmodellen höjer åldersgränsen för fri tandvård till det man fyller 21 år.

En annan grupp som särskilt behöver prioriteras är asylsökande och gömda barn. Vi vet alla att de lever i stor eftersatthet inte bara när det gäller sjukvård utan även avseende sin tandvård. Det är därför av yttersta vikt att Folktandvården ges i uppdrag att hitta modeller för att i framtiden kunna kalla dess grupper och ge dem den tandvård de har rätt till.

Jag säger det igen – asylsökande och gömda barn har RÄTT till tandvård och behöver uppmärksammas särskilt. Folktandvården ska därför ges i uppdrag att hitta metoder att regelbundet kalla dessa barn till kontroll samt erbjudas vård och behandling.

Alla i Stockholms län bör få en god tandvård och den ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid. Om detta är målet med tandvården i SLL ge bifall till vår budgetmotion!