Gå direkt till innehållet

Gärna kollektivhus utmed Trollesundsvägen!


Imorgon yttrar Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd över ”Program för område utmed Trollesundsvägen – svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden”. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna håller med stadsdelsförvaltningen om mycket men vill lägga till att det blir svårare att följa programmet eftersom flera markanvisningar redan beslutats. En bakvänd ordning. Uppenbarligen kom staden på att planeringen måste styras upp, och det är iallafall bra. Vi vill självklart att den vilda känslan i Trollesundsskogen och skogens betydelse för biologisk mångfald och rekreation ska värnas vilket också programmet säger.

När nya bostäder byggs ska de passa in i naturmarken som finns mellan gårdarna idag och som är tänkt att skapa grannkänsla. Det är viktigt att stärka kopplingar till Majroskogen, Högdalstopparna och Rågsveds friområde och att förbättra lek- och sportmiljöer, rusta cykelvägar, inrätta bilpooler och göra trafiksäkerhetsåtgärder. Bandängen och inte minst plaskdammen måste rustas för att vara attraktiv. Som vi tidigare har tagit upp räcker det inte med konstgräs vid Sturebyskolan som kompensation för bostäder på Bandhagens bollplan. Örbyvägen är ju en kraftig barriär mellan stadsdelarna. Vi stödjer förvaltningens förslag om en genomlysning av behovet av idrottsytor eftersom befolkningen ökar i Vantör. Självklart ska förskolor och gruppbostäder byggas i området, gärna också  kollektivhus. 
I Bandhagen har många allmännyttiga lägenheter sålts men eftersom en del också har byggts är nettoantalet ungefär samma 2011 som 1990. År 2012 fanns 1280 privata hyresrätter, 994 bostadsrätter och 1082 allmännytta samt 122 småhus. Vi tycker att de flesta av de 400 nya bostäderna borde byggas av allmännyttan, så att även låginkomsttagare kan hyra. Eftersom markanvisningarna är beslutade kommer istället bara 50 lägenheter byggas av allmännyttan, medan det blir 250 -300 bostadsrätter och 50 småhus. Synd. Men om mer ska byggas ska det vara allmännyttiga hyresrätter tycker vi.