Gå direkt till innehållet

Så får vi tågen att gå i tid

V-politiker från Stockholm, Uppsala och Mälardalen kräver i dag på debattplats i DN Stockholm att staten tar det övergripande ansvaret för fjärrtrafiken.

– Vi kan lära mycket av Schweiz som har ordning och reda i tidtabellerna. Det beror på att spårtrafiken i huvudsak bedrivs av en entreprenör, säger Gunilla Roxby Cromvall (V), gruppledare i SLL och ledamot i trafiknämnden.

Allt fler pendlar allt längre. De senaste 15 åren har det regionala resandet över länsgränserna ökat kraftigt.

Människors val av arbete, bostads- och studieort styrs i stor utsträckning av tillgången till goda kommunikationer. En väl fungerande regional tågtrafik bidrar därmed till regionens utveckling genom att säkra tillgången till kompetent arbetskraft och förbättra tillgängligheten till specialiserad samhällsservice, såsom vård och högre utbildning. Vänsterpartiet vill därför se en framåtriktande trafikplanering som möter framtidens resandebehov och knyter samman hela regionen runt Mälaren med Östergötland och Dalarna.

Den regionala tågtrafiken bedrivs idag av en rad olika aktörer. SJ står i huvudsak för den länsöverskridande trafiken, medan respektive länstrafikbolag ansvarar för den lokala . Utöver den regionala trafiken för arbets- och vardagsresor finns också privata företag som framförallt vänder sig till sällanresenärer. När kollektivtrafiken nu öppnats för konkurrens finns risk att denna trafik ökar på bekostnad av den regionala nyttotrafiken.

En fungerande regional tågtrafik kräver ett sammanhållet system med en gemensam planering. Idag påverkas den regionala tågtrafiken negativt av fjärrtrafiken. För att säkerställa stabila förutsättningar för den regionala tågtrafiken

Schweiz är ett av de länder som rankas högst när det gäller tågtrafik och kvalitet. Detta uppnås tack vare en hög grad av samordning mellan nationell, regional och lokal kollektivtrafik. En bidragande orsak till Schweiz goda kvalitet på spårtrafiken är att den i huvudsak bedrivs av en enda aktör. Det statligt ägda bolaget SBB ansvarar för lejonparten av såväl persontrafik och godstrafik och även järnvägsinfrastrukturen. Därmed skapas ett väl sammanhållet system, som står i bjärt kontrast till Sveriges uppsplittrade spårtrafik. Mellan våra olika trafiksystem finns vattentäta skott där samordningen mellan tidtabeller och biljettsystem är närmast obefintlig.

En gemensam tågplan har tagits fram av Mälab, som är ett samarbetsorgan för länen i Mälardalen samt Östergötland. Planen omfattar hela den regionala trafiken efter 2017, då Citybanan öppnar för trafik och samverkansavtalet med SJ löper ut. Om planen blir verklighet innebär det ett tåg i timmen som bas och halvtimmestrafik i rusningen. Mälabs tågplan är ett steg i rätt riktning, men är tyvärr otillräcklig för att skapa ökad integrering och stabilitet i den regionala tågtrafiken. Vi vill att den beställning som Mälab föreslår ska utformas som ett sammanhållet system med en aktör. Vi föreslår även att egen regi tas med som ett alternativ.

Dagens system med upphandlad trafik och fritt marknadstillträde är dömt att misslyckas. Även om förutsättningarna delvis skiljer sig åt så finns mycket att lära av Schweiz, till exempel att färre aktörer på spåren är bättre än fler. All tågtrafik måste präglas av kvalitet, tillförlitlighet och långsiktighet. En effektiv och välorganiserad tågtrafik är en förutsättning för en fungerande arbetsmarknad och en hållbar tillväxt i Stockholm – Mälarregionen.

Gunilla Roxby Cromvall (V)
Gruppledare och ledamot i trafiknämnden i Stockholms län

Jonas Andersson (V)
Ledamot i trafiknämnden i Östergötlands län

Kenneth Lantz (V)
Distriktsordförande och ersättare i kollektivtrafiknämnden i Örebro län

Maud Ekman (V)
Gruppledare i landstinget i Sörmlands län

Siv Holma (V)
Ledamot i riksdagens trafikutskott

Stig Henriksson (V)
Kommunalråd i Fagersta kommun och vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Västmanlands län

Sören Bergqvist (V)
Landstingsråd i Uppsala läns landsting