Gå direkt till innehållet

Red ut frågetecknen kring BB Sophia!

Med anledning av de senaste händelserna på BB Sophia med åtföljande rapportering i medierna, vill Vänsterpartiet ha svar på ett flertal angelägna frågor. Landstingsrådet Håkan Jörnehed lägger därför en skrivelse på Hälso- och sjukvårdsnämndens möte i dag, se nedan.

– Varje gång det rapporteras om BB Sophia ökar frågetecknen kring denna förlossningsenhet. Jag vill nu att man lägger korten på bordet vad gäller alla oklarheter samt övriga incidenter som har skett på BB Sophia men som inte Lex Maria-anmälts på sedvanligt sätt.

Vänsterpartiet lade ner sin röst när beslutet om BB Sophia togs i början av  året. De medicinskt sakkunniga har inte varit eniga vad gäller patientsäkerheten och tillgång till omedelbar intensivvård på kliniken. Åsikterna går starkt isär huruvida det är möjligt att bedriva avancerad specialistvård utanför ett akutsjukhus på detta sätt.

– Det är en mycket olycklig situation att vi politiker blir gisslan i ett läge där specialisterna inte är eniga. Jag vill att det nu tydligt klargörs och säkerställs att BB Sophia i fortsättningen endast tar emot lågriskpatienter, säger Håkan Jörnehed.

Skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om BB Sophia

Alltsedan Hälso- och sjukvårdsnämnden i början av 2014 beslutade att godkänna auktorisationen för BB Sophia, har åsikterna gått isär om det lämpliga med att bedriva denna avancerade specialistvård utanför ett akutsjukhus. Bland annat kunde synpunkter inhämtas från SFAI (Svensk förening för anestesi och intensivvård) med undergrupp SFOAI (Svensk förening för obstetrik och intensivvård) i den korrespondens angående BB Sophia som anmäldes i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 april 2014. En information som aldrig kom nämnden till del inför själva beslutet – vilket Vänsterpartiet i sitt förslag till beslut vid nämndmötet i januari kritiserade.

Vi har även förstått att HSNf inte var överens inför sitt förslag till beslut till nämnden, vilket i sig framstår som bekymmersamt. Vad vi förstår är det numera en stående punkt på dagordningen när SFAI träffas hur det var möjligt att godkänna BB Sophia. Oavsett vad man anser om nämndens beslut kvarstår att SFAI:s synpunkter finns och måste hanteras.

I och med det tragiska dödsfallet på BB Sophia har dessa diskussioner och synpunkter tagit ny fart. Det diskuteras flitigt bland övrig vårdpersonal, sjukvårdspersonal på akutsjukhusets akutmottagningar, inte minst på de akutmottagningar som har avtal med BB Sophia.

Också medborgarna hyser oro och ställer frågor. Är BB Sophia säkert, skulle du som politiker låta din egen dotter föda där? Hur kan ni politiker tillåta att man hänvisar till BB Sophia? Medierna rapporterar att en anhörig till kvinnan som avled har anlitat advokat för att stämma BB Sophia.

Det förs en diskussion om huruvida det var dubbla lojaliteter i SFOG (Svensk förening för obstetrik och gynekologi) som ledde till godkännandet av BB Sophia.  Pressavdelningen på Praktikertjänst/BB Sophia ger en annan bild och olika vårdföreträdare uttalar sig.

Dessutom ska det ha inträffat ytterligare två incidenter under de sex månader BB Sophia varit igång. Dels en blivande mamma som transporterats i ambulans från BB Sophia trots att hon mådde så dåligt att hon egentligen inte var transportabel. Dels en förlossning av barn med missbildning som borde ha klassats som högriskförlossning och alltså inte ska handhas på BB Sophia. En av dessa två händelser informerade chefsläkaren muntligt om på Hälso- och sjukvårdsnämnden i våras.

Både undertecknad och Vänsterpartiets ersättare i nämnden uppfattade då att det skulle leda till en Lex Maria, men så har inte skett. Detta trots att Lex Maria bör uppmuntras så att alla risker kommer upp i ljuset.

Det är viktigt att nämnden får ett klargörande om vad som hänt. Vänsterpartiet önskar dessutom få kännedom om hur den uppföljning som förvaltningen gör av BB Sophia går till.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås därför besluta att förvaltningen återkommer med svar på följande frågor.