Gå direkt till innehållet

V-motioner om vårdpersonal på landstingsfullmäktige

På landstingsfullmäktige idag, 20 oktober 2015, lade Vänsterpartiet ett batteri av motioner angående det underskott av personal som präglar vården i Stockholms läns landsting. Några av dessa förslag har hänvisats till i debattartiklar och liknande, exempelvis i Svenska Dagbladet.

Vänsterpartiet lägger bland annat dessa motioner på landstingsfullmäktige:

Tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens

Parallellt med personalkrisen i länets sjukvård kommer ett stort antal flyktingar till Sverige och Stockholm, främst från Syrien. Det innebär en utmaning för det svenska samhället, men också möjligheter. Många av flyktingarna är högutbildade och har vårdkompetens. Vänsterpartiet vill att denna kompetens tillvaratas, till vinst både för landstinget som får välbehövd tillförsel av vårdpersonal, och för flyktingarna som kommer i arbete fortare. I Kalmar läns landsting bedrivs sådant arbete med framgång. Redan vid det första hälsosamtalet tillfrågas flyktingarna om de har sjukvårdskompetens. De som har det erbjuds sjukvårdspraktik varvad med undervisning i svenska språket. Vi vill att SLL följer Kalmar läns landsting och på samma sätt förvaltar flyktingars sjukvårdskompetens.

Satsa mer på undersköterskor

Vänsterpartiet vill att undersköterkor, precis som sjuksköterskor, ska erbjudas specialistutbildning i länet, istället för att som i nuläget behöva söka sig utanför Stockholm om de vill fortbilda sig. Undersköterskor är en väldigt viktig, men ofta förbisedd del av vårdteamet. Precis som med annan vårdpersonal råder det brist även på dessa. Bättre villkor och högre löner menar V är ett steg mot att åtgärda det. Dessutom ställer en alltmer specialiserad sjukvård högre krav på personalens kompetens, oavsett vilken yrkesgrupp i vårdteamet det handlar om.

Inför så kallat kliniskt basår

Det så kallade kliniska basåret ger nyutexaminerade sjuksköterskor klinisk träning parallellt med arbete och undervisning. Året ger en trygg introduktion till arbetsrollen och förstärker sjuksköterskornas yrkeskompetens. Dessutom ger det ett mycket välbehövligt lönepåslag efter årets slut. Sahlgrenska universitetsjukhuset i Göteborg har infört kliniskt basår. Vänsterpartiet vill se det även på Stockholms läns landstings sjukhus. Med tanke på rekryteringssvårigheterna som länet dras med, och utmaningarna med att behålla personal, finns behov att tänka nytt och komma med nya konkreta åtgärder. Kliniskt basår menar V är ett sådant.

Inför försök med sex timmars arbetsdag  med bibehållen lön i vården

Underbemanning, utarbetad personal och stängda vårdplatser bidrar till en ohållbar situation i vården, som kräver konkreta åtgärder. En sådan är att införa sex timmars arbetsdag, vilket Vänsterpartiet vill prova. Det är dessutom något som med framgång införts på andra håll i landet – på en operationsavdelning på Mölndals sjukhus pågår just nu ett försök med kortare arbetsdagar. Försöket visade snabbt resultat. De anställda är nöjdare och arbetsplatsen mer populär. Den har inga svårigheter att rekrytera personal, och kostnaderna för dyr bemanningspersonal har minimerats. Samtidigt blev operationsköerna kortare och vården bättre. De nya arbetstiderna gör att man kan operera ytterligare två och en halv timme om dagen. Vänsterpartiet vill se ett liknande försök göras i SLL.