Gå direkt till innehållet

Lägg inte ner Jakobsbergs sjukhus

De borgerliga i Stockholms läns landsting vill sälja den fastighet som inrymmer Jakobsbergs sjukhus, där det bedrivs bland annat geriatrik. Vänsterpartiet motsätter sig försäljningen, eftersom det innebär att Jakobsbergsborna blir helt utan närsjukhus.

Borgarna i Stockholms läns landsting förbereder sig att lägga ut fastigheten som hyser Jakobsbergs sjukhus på marknaden. I praktiken innebär en försäljning att sjukhuset upphör att existera.

Sjukhuset rymmer till 60 % lokaler för geriatrik, det vill säga vård för äldre. Borgarnas argument för att sälja är ett minskat behov av lokaler för vård av äldre, sedan Stockholms läns landstingsfullmäktige i början av sommaren beslutade att införa vårdval även inom geriatrik.

Men borgarna bortser från faktumet att befolkningen blir allt äldre, i landet som i länet. I takt med denna demografiska förändring kommer behovet av geriatriska vårdplatser att öka snarare än att minska.

Minskat behov är alltså bara ett borgerligt svepskäl. Det krävs inget cyniskt sinnelag för att undra om om inte försäljningens egentliga syfte är att kratta vägen till en nybliven geriatrikmarknad för privata, vinstdrivande aktörer.

V motsätter sig försäljningen av sjukhuset, precis som vi motsatte oss införandet av vårdval geriatrik. Det var vi inte ensamma om – både S och MP röstade nej till förslaget, och regeringens nationella samordnare Göran Stiernstedt har tidigare sågat idén om vårdval för äldre.

Det borgerliga styret tycks tro att vårdval löser det mesta. Vänsterpartiet ser tvärtom att vårdval och privatiseringar fragmentiserar vården och försvårar möjligheterna till sammanhållen vård, inte minst för äldre.

Slutligen känns försäljningen överilad. Underlaget till beslutet tycks bestå av optimistiska beräkningar och förväntningar på vårdmässiga mirakel när vårdvalet införs. Man saknar också en analys av vårdbehovet i Järfälla – att en försäljning kommer att försämra Jakobsbergsbornas tillgång till vård tycks förbises helt.