Gå direkt till innehållet

Gärna kollektivhus på Bedaröbacken – inte 14 radhus

Imorgon kväll yttrar sig Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd om förslag till förslag till detaljplan för område vid Bedaröbackarna i Högdalen och Örby. Vänsterpartiet kommer att tillstyrka utökning av förskolan Skogsbacken, men avstyrka byggandet av 14 radhus.

Vi menar att nyttan av 14 nya radhus inte uppväger intrånget i naturmarken i Örbystråket. Det är det enda grönområdet i Örby och särskilt viktigt för barn och förskolor.

Detaljplanen berör också en basketplan som är dåligt utnyttjad. Många småbarnsfamiljer bor i området, och menar att planen kommer att användas mer när barnen bli äldre Med tanke på hur svårt det är att hitta ersättningsmark för Bandhagens bollplan som ska bebyggas med bostäder, är vi emot att också bebygga basketplanen. Vi kan inte minska mer på idrottsplanerna.

Enligt vad som framkom på samrådsmötet innebär förslaget till detaljplan att en liten pulkabacke byggs bort, vilket minskar möjligheter till vinterlek. Det kom aldrig fram i den barnkonsekvensanalys som gjordes i oktober 2010.

Den bebyggelse vänsterpartiet kan tänka sig vid Bedaröbackarna är ett flerfamiljshus med hyresrätter på delar av den stora och relativt lågt utnyttjade vändplanen. Hyresrätter behövs i området och det ökar mångfalden av boendeformer i området som domineras av radhus och villor. Vi skulle gärna se att det blev kollektivhus, som helt saknas i Vantör.