Gå direkt till innehållet

Inflytande på riktigt

Ett av flera temaområden på den pågående Seniormässan i Älvsjö är vård och omsorg där Vänsterpartiet har sin självklara plats. Pensionerna är ett annat hett samtalsämne.

– Vi tror på ett tryggt och solidariskt pensionssystem som inte straffar dem som varit sjuka eller arbetslösa under sina yrkesverksamma år. Lika inkomster ska beskattas lika, oavsett varifrån inkomsten kommer och pensionärer ska givetvis ha samma skattesatser som förvärvsarbetande, framhåller Håkan Jörnehed (V), landstingsråd.

Gunilla Roxby Cromvall, Vänsterpartiets gruppledare i landstinget, håller med:

–  Pensionärsorganisationerna har rätt i att AP-fonderna måste stärkas och att premiepensionerna ska avskaffas. Om de avgifter som nu går till premiepensionerna i stället direkt kommer inkomstpensionssystemet tillgodo, skulle en buffert finnas vid konjunkturnedgångar. Då kan även den så kallade bromsen avskaffas.

Ålder är en av de vanligaste grunderna för upplevd diskriminering i Sverige. Trots att det numera finns en lag mot åldersdiskriminering återstår mycket att göra.  Även många strukturella hinder finns kvar, som t.ex. att rätten till assistens ser olika ut beroende på om du är över eller under 65.

Åldersdiskriminering sker överallt i samhället, inte minst inom vården. Äldre löper t.ex. högre risk att råka ut för felmedicinering. Besparingar inom äldreomsorgen gör att många äldre isoleras i sina hem, utan rätt till assistans för att besöka t.ex. ett föreningsmöte. Äldre kvinnor med låg pension är en särskilt utsatt grupp. Med små marginaler blir de alltför ofta beroende av andras goda vilja – en dubbel bestraffning då de som kvinnor haft lägre inkomster.

– Andelen över 80 år som får offentlig äldreomsorg har nästan halverats sedan 1980. Det beror inte bara på att äldre människor blir allt friskare upp i åren och inte behöver hjälp. Verkligheten är att besparingarna och nedskärningarna har försämrat kvaliteten inom äldreomsorgen. För att vända den utvecklingen vill vi öka resurserna kraftigt. Äldre som vill flytta till äldreboende ska garanteras en plats, säger Torun Boucher i äldrenämnden i Stockholms stad.

Vänsterpartiet vill öka personaltätheten på äldreomsorgsboendena och inom hemtjänsten. Äldre ska själva få bestämma över den hjälp de vill ha av hemtjänsten. Vidare inför vi ett tak på max 100 kronor per timme för hemtjänst.

– Vården är till stora delar anpassad till patienter som snabbt behöver hjälp vid enstaka tillfällen och inte till de äldre som är en stor och växande grupp. Antalet geriatriker är försvinnande litet och av de sjuksköterskor som arbetar med vård och omsorg av äldre är bara 1,6 procent specialistutbildade i äldresjukdomar.  Kunskaperna om det naturliga åldrandet och åldrandets sjukdomar är på tok för låg inom vården i dag, liksom kunskaperna om utskrivning och uppföljning av läkemedel till äldre, säger Håkan Jörnehed.