Gå direkt till innehållet

Oro inom förlossningsvården

Förlossningsvården i Stockholm är under hårt tryck och barnmorskorna gör uppror. Birgitta Sevefjord (V) är mycket bekymrad över följderna:

– Stockholm växer och rekordmånga barn föds. Enligt prognosen kommer ännu fler barn att födas första halvåret 2013 än motsvarande tid föregående år. Det är slitsamt för personalen som nu långsamt mals ned under det ökande trycket.

Barnmorskeupproret – som tusen barnmorskor anslutit sig till – kräver förutsättningar för en ”trygg och säker vård”. Stress och underbemanning kan leda till akuta kejsarsnitt och allvarliga bristningar hos kvinnan.

Fyra av Stockholms kvinnokliniker ligger bland de sex i landet som har högst andel allvarliga bristningar för den födande kvinnan. Stockholm läns landsting har dessutom en högre andel akuta kejsarsnitt än övriga landet. Till detta kommer att 20 procent av neonatalplatserna är stängda på Karolinska sjukhuset på grund av sjuksköterskebrist.

Situationen är allvarlig och personalen går på knäna. Man orkar inte längre och säger sig inte kunna garantera alla kvinnor en trygg och säker vård. Politiken måste ta detta på allvar, det förväntar sig medborgarna, personalen och kvinnorna. Därför lägger Birgitta Sevefjord i dag en interpellation i fullmäktige och frågar det ansvariga sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M):

1. Delar du barnmorskornas oro för att alla kvinnor inte får en patientsäker vård?
2.Vilka åtgärder har du vidtagit/ämnar du vidta för att komma tillrätta med den tuffa personalsituation som råder inom kvinnosjukvården i SLL?