Gå direkt till innehållet

Psykisk ohälsa kostar

Den psykiska ohälsan ökar. Allt fler upplever sig vara i behov av hjälp från psykiatrin. Det är inte konstigt eller förvånade i ett samhälle där klyftorna har ökat dramatiskt, sade Åsa Brunius i sjukvårdsdebatten i fullmäktige i dag.

Ett ojämlikt samhälle skapar otrygghet och ohälsa. Samtidigt ser vi att andelen med allvarliga psykiatriska diagnoser inte ökar nämnvärt. Det är en viktig kunskap. Vi ska tänka smart och använda våra resurser rätt. De som är i behov av psykiatrisk vård är individer med vitt skilda behov. En del behöver hjälp med en tillfällig kris andra lider av en psykiatrisk sjukdom som kan kräva en livslång kontakt.

Vi måste stärka upp den första linjens psykiatri. Då behövs fler kuratorer och psykologer på våra vårdcentraler.

Att  satsa mer pengar på psykiatrin är en investering som kommer att betala sig på lång sikt både för enskilda människor och rent ekonomiskt. Psykisk ohälsa kostar. Vänsterpartiet lägger hundra miljoner utöver majoriteten i riktade extra resurser till psykiatrin. Eftersom det behövs. Inom slutenvården skulle det bl. a. kunna innebära mindre enheter med åtta till tio platser.

Den grupp där den psykiska ohälsan ökar mest är unga kvinnor. Så många som en tredjedel uppger att de mår psykiskt dåligt. Bland unga finns även en ökande trend av självmord. Vänsterpartiet anser därför att unga och barn ska prioriteras i landstingets nollvision för självmord.

Vi vet också att det finns en förhöjd självmordsrisk för äldre, i synnerhet för män över 85 år. Många äldre behandlas med olämplig psykofarmaka, när de skulle kunna få annan hjälp. För att förbättra äldrepsykiatrin krävs att kompetensen ökar inom primärvården. Vi föreslår att det avsätts resurser för att genomföra kunskaps- och fortbildningsinsatser på detta område och att det skapas fler äldrepsykiatriska team i länet med tillgång till särskilda vårdplatser.

Vi måste säkerställa tillgång på specialistläkare och specialistutbildade sjuksköterskor. Det är en avgörande kvalitetsfråga. För att det ska bli verklighet krävs fler utbildningsplatser och högre löner för sjuksköterskor. Även skötare är en viktig yrkeskategori inom psykiatrin. Skötaryrket måste uppgraderas och Vänsterpartiet driver i riksdagen frågan om en yrkeshögskoleutbildning för skötare. Vänsterpartiet tycker att landstinget ska uppvakta regeringen i denna fråga.

Jag vill avsluta med att lyfta en fråga som ligger mig varm om hjärtat. Stockholms läns landsting har på Vänsterpartiets initiativ tagit en hbt-policy. Det är bra. Men arbetet med hbt-frågor är fortfarande i sin linda. Jag vill särskilt lyfta frågan om den psykiska ohälsan hos yngre hbt-personer. För denna grupp krävs särskilda insatser. Ett konkret förslag från Vänsterpartiet är att RFSL Stockholms ungdomsgård Egalia ska få del av folkhälsopengarna. Vi anser också att antalet hbt-certifierade vårdcentraler ska öka och alla ungdomsmottagningar ska vara hbt-certifierade.

Satsa mer pengar på psykiatrin. Satsas de rätt kommer det att det löna sig! Både i kronor och i räddade och förbättrade liv.