Gå direkt till innehållet

Aktualitetsförklaring av översiktsplanen Promenadstaden

Idag tog stadsbyggnadsnämnden beslut om aktualitetsförklaring av översiktsplanen. Vänsterpartiet beslutade att delvis bifalla kontorets förslag som går att läsa här. Följande text är den kommentar vi hade till ärendet.

Rättvis stad
Vänsterpartiet övergripande kritik är att Stockholm är en stad som allt mer delas upp mellan de dem som har ekonomiskt goda förutsättningar, inflytande och makt och de som inte har detta.

Medborgardialog är viktigt för att kunna bygga med stockholmarna inte emot dem. Sköts detta på rätt sätt så skapar det förtroende och förståelse för stadens förändring och stadsbyggnadsprocesser. (kapitel 2.4.) Likaså kan misslyckade dialoger skapa oro, oförståelse och maktlöshet. Därför är det viktigt att staden utöver att de följer PBL också skapar former för att skapa tillfredsställande resultat för deltagande i stadsbyggnadsprocesserna. Vänsterpartiet anser att områdesplanering och omvänt planförfarande ska användas oftare när detta passar men även fler andra metoder ska prövas. Detta förutsätter naturligtvis ekonomiska medel att föra en sådan politik.

Områden som inte får en förbättrad boendemiljö eller tillfredsställande service sitter inklämda mellan den borgerliga majoritetens förda markpolitik och övrig politik där det är svårt att få till stånd byggande. Staden måste satsa på områdena, även om det inte betalar sig självt och vi tycker att det är intressant det som sägs i Ytterstadens utveckling och Stadens finansieringsmöjligheter sidan 34 att staden måste satsa utan att det på kort sikt kopplas till bostadsbyggande. Detta sker i allt för låg utsträckning idag. Det sker i Norra Djurgårdsstaden men inte annars i någon särskild utsträckning. Att bygga stad handlar om mer än olika självfinansierande projekt.

Under strategi 4 står det att ”Det råder delade meningar om huruvida översiktsplanens intentioner i strategi 4 efterlevs”. Det är Vänsterpartiets uppfattning att staden fallerar på denna punkt. ÖP måste integrera rättvisa i staden på ett annorlunda sätt, hela staden ska leva. Staden måste se till behov av satsningar utan att det kan kopplas till en direkt förtätning. Det måste finnas finansieringsmodeller för det, i en stad som är rik som Stockholm.

Miljö
I PM som handlar om riksintressen diskuteras bland annat rivningar som kan ske inom innerstaden och att detta kan skada riksintresset om det görs för mycket. Vänsterpartiet är mycket kritisk till de rivningar som den borgerliga majoriteten hela tiden åstadkommer. Vänsterpartiet vill ha en betydligt mer restriktiv policy. I dokumentet diskuteras rivningsförbud, vilket i sig är olyckligt, ibland kan det vara motiverat.. Dessutom bör staden alltid redovisa klimatpåverkan vid rivningar. Att det på kort sikt visar sig vara ekonomiskt försvarbart att riva och bygga nytt är nödvändigtvis inte det bästa för samhället, staden bör vara observant på detta och väga in fler värden än vad de oftast gör.

I en tid av omställning tycker Vänsterpartiet det är viktigt att staden driver på utvecklingen för alternativa metoder att få energi. Översiktsplanen bör därför beakta hur byggnationer av solceller, solfångare och/eller vindkraft kan komma att påverka.

Vad gäller trafik så är det Vänsterpartiets politik att vi blir ännu tydligare med att fasa ut privatbilismen från staden och ytterstaden. Vi ska inte exportera privatbilismen från innerstan till ytterstaden. Alla ska ha goda möjligheter till god kollektivtrafik och vi ska jobba för att alla ska få bättre luft och minskat buller. Det är kollektivtrafiken som är framtiden för den täta staden som beskrivs i översiktsplanen. Förbifarten glesar ut staden och slukar pengar från kollektivtrafiken.

Ökat bostadsbyggande
Vad gäller det ökade byggandet så har vi fler gånger återkomma till det faktum att om staden ska bygga efter potentialen som ryms inom rådande översiktsplan så måste detta planeras. Det görs inte idag och inte minst har detta att göra med markpolitik där byggherren så klart är intresserad av den bästa, mest vinstdrivande, marken först för att därefter ta den näst bästa marken. Staden måste därför driva igenom samråd med stark demokratisk förankring, bland dessa med egna satsningar på exempelvis överdäckningar, göra mark byggbar. Vänsterpartiet har alltid varit och är beredda att satsa de ekonomiska medel som behövs för att ta ett sådant helhetsgrepp. Utan detta fungerar det inte.

Binda ihop staden
I texter framkommer att det är ganska otydligt vad som menas sammankoppling. För Vänsterpartiet är det viktigt att bevara gröna kilar med de biologiska och rekreativa värden de för med sig. Däremot kan gröna områden utvecklas på så sätt att de är mer inbjudande och på så sätt skapar sammankoppling.

Stadsutveckling
Vad gäller stadsutveckling så är det på sin plats att betona att staden ska beakta stadens årsringar, de platsspecifika arkitektoniska karaktärerna och utveckla dessa. Det är inte aktuellt att bygga innerstadslik ytterstad bara för att vi förtätar. Det måste ske på villkor som passar ytterstadens specifika karaktärer. Det är också av vikt att staden hittar sätt att finansiera satsningar utan att det kopplas till bostadsbyggande. Stora satsningar så som överdäckningar bör egentligen ske i ytterstaden första därför att det är enklast här. På många andra platser där det är tätt bebyggt kan det vara mycket svårare eller helt enkelt för sent. Därför måste vi ha långa perspektiv på hur vi satsar och investerar i staden.

Ärendet är grunden för en aktualitetsförklaring av översiktsplanen. Till detta läggs ett förtydligande dokument för att tillgodose kulturvärden och utveckla stadsmiljön i områden av riksintressen. Vi anser att aktualitetsförklaringen och PM för kulturmiljövården och riksintressen borde komma samtidigt till Kommunfullmäktige. Så blev inte fallet. Att PM ska ut på ett nytt samråd är dock bra. Vi ser gärna att samrådstiden inte hamnar mitt i sommarmånaderna utan sker efter sommaren 2014.