Gå direkt till innehållet

En hållbar stad – Vänsterpartiets vision

Här vill vi bygga

Bostadsbristen angår dem som inte vill eller kan köpa en bostad, därför vill vi bygga ikapp behovet av hyresrätter med rimlig hyra. Vi ska bygga där det finns mark som inte är värdefull såsom parkeringsytor, industrimark och i ödsliga områden. I samband med byggande i ytterstaden ställer vi krav på att det ska finnas affärer, bankomater och allmän service. Ett sätt att skapa såväl byggbar mark, grönare områden, bättre luft och minskat buller är att däcka över hårt trafikerade vägar exempelvis E4, E18 och Bergslagsvägen. En del vägar i ytterstaden kan smalnas av med sänkt hastighet och på så sätt kan mer förtätning göras vid vägen. Exempel på vägar är Örbyleden eller Skärholmsvägen.

Bygg inte i park eller i värdefull natur

Stockholm är grönt och dessa kvalitéer vill vi bygga vidare på. När vi bygger på grön yta så måste vi kompensera detta på annat sätt, exempelvis genom att klä väggar och tak med gröna odlingar. Stockholmarna ska även i framtiden ha nära till skogsmiljö och friområden, det gäller även för dem som bor i hyresfastigheter. Därför vill vi göra Rågsveds friområde, Solbergaskogen och östra delen av Älvsjöskogen till naturreservat. Vi vill att Järvafältets gröna värden ska utvecklas och inte byggas bort. I innerstaden ska vi utveckla värdefulla parker till stadens gemensamma trädgårdar och inte bygga i parkmark. Behovet av gröna ytor ökar i en tät stad, inte tvärt om. Detta gäller även idrottsytor och om vi bygger på en sådan yta så ska den kompenseras genom att den återuppbyggs på en annan mer lämplig plats.

Bygg hållbart

Byggandet ska vara hållbart ur såväl kulturhistoriskt som ekologiskt perspektiv. Vi ska vara mycket restriktiva med att riva hus och de hus vi bygger ska vara klimatsmarta. Vi ska förtäta i kollektivtrafiknära lägen och bygga ut kollektivtrafiken ordentligt. 

Bostäder på Bromma flygplats

Bromma flygplats kan vi på sikt frigöra lämplig mark för en helt ny stad. Att åka tåget till Arlanda från T-centralen tar lika lång tid som det tar att åka flygbuss till Bromma från samma plats. Förutom att vi får plats för bostäder på själva flygplatsen så kan vi även bygga bostäder och bygga högre i närområdet när bullret är borta.  Det finns idag många restriktioner i hela staden på grund av att flygen drar in över staden.

Stockholmarna ska delta i utformningen av staden

Det är vår stad som förtätas och utvecklas och därför är det demokratiska deltagandet mycket viktigt. En rättvis stad måste erbjuda deltagande, men det ger också kunskap om hur vi bygger på bästa sätt och vad som behövs för området vad gäller förskolor, skola, kultur, idrott och service. Vi kan involvera Stockholmarna och ge dem inflytande, om vi planerar för ett helt område istället för enskilda hus. Vänsterpartiet vill även sätta in insatser så att deltagandet i dessa processer inte beror på bakgrund, klass eller utbildning. I processen vill vi även involvera barn och ungas idéer. De använder ofta stadens rum på ett annat sätt än vad vuxna gör och därför måste deras röster också höras.  Vidare ska staden ge råden för funktionshinderfrågor mer inflytande över stadens alla delar. Staden ska alltid vara tillgänglig.