Gå direkt till innehållet

Gör om ersättningssystemet för länets vårdcentraler

Tillsammans har S, MP och alliansen kommit överens om ett nytt ersättningssystem för vårdcentralerna i Stockholms län. Vänsterpartiet hölls utanför dessa förhandlingar. Därför har våra synpunkter på ersättningssystemet inte heller tagits med. Vi vet av erfarenhet från bland annat region Skåne att den typ av åtgärder som föreslås inte räcker för att få vårdcentraler att etablera sig i vårdtunga områden.

Idag skiljer det 18 år i förväntad livslängd mellan en högutbildad Danderydsbo och en lågutbildad person som är bosatt i Vårby. För att möta de ojämlikheter som präglar Stockholms läns landsting måste primärvården tillfogas mer resurser och folkhälsoansvaret stärkas. I Danderyd finns det lika många vårdcentraler som i Botkyrka, trots att det i Botkyrka bor mer än dubbelt så många människor, som i högre utsträckning har kraftigt nedsatt hälsa.

Det som de andra sex partierna föreslår är inte tillräckligt för att ta itu med dessa hälsoklyftor, eller den orättvisa som finns vad gäller vårdkonsumtion och tillgång till vård.

För en mer rättvis vård vill vi som ett första steg att dessa förändringar görs:

Utnyttja undantaget i LOV (lagen om valfrihet). Extra medel till vårdcentraler med stora behov.

Landstinget bör använda den möjlighet som finns i lagen att tillföra extra resurser till socioekonomiskt utsatta områden för att särskilt främja vårdcentraler i områden där ohälsan är som störst.

Höj ersättningen för socioekonomiska bakgrundsfaktorer och vårdtyngd ytterligare.

Stockholms län är det län med de största hälsoklyftorna i landet och den föreslagna höjningen är inte tillräcklig för att bekämpa den ojämlika folkhälsan.

Behåll den extra tolkersättningen. De andra sex partierna vill slopa den extra ersättningen för besök med tolk. Vi vill ha kvar den. I en del områden används tolk oftare än andra och i dagsläget bör den extra tid tolkade läkarbesök tar kompenseras.

Hörsamma patientorganisationerna. Det är nästan uteslutande branschorganisationer, vårdgivare och fackförbund som deltagit i utformningen av vården. Patientföreningarna bör i högre utsträckning få vara med i det arbetet, genom formell samverkan. Vården ska utgå från patienterna. Vi vill att en dialog ska föras mellan patientorganisationer, vårdgivare och fackförbund.

Stimulera fast läkarkontakt. Flera vårdcentraler, främst i områden med lägre socioekonomisk standard, bygger sin verksamhet på hyrläkare. Det drabbar kontinuiteten i mötet mellan vårdpersonal och patient och i slutändan även kvaliteten på vården. En patient ska inte behöva träffa olika läkare vid varje vårdbesök. Fast läkarkontakt är att föredra och vi anser att det nya ersättningssystemet bör utformas för att främja det.

Stimulera uppsökande och förebyggande verksamhet. Vi vill att vårdcentralerna ska ta ansvar för folkhälsan hos befolkningen i närområdet. Uppsökande och förebyggande verksamhet bör främjas och lokal profilering utifrån befolkningens behov uppmuntras.

Vänsterpartiet välkomnar att ersättningssystemet för länets vårdcentraler ses över och görs om och vi ser fram emot det fortsatta arbetet. Men vi menar att de föreslagna ändringarna är för små och för långsamma. Redan nu behöver vi ta mycket större steg för att bekämpa hälsoklyftorna i Stockholms län.

Håkan Jörnehed (V) landstingsråd, Kerstin Burman (V), ledamot i landstingsfullmäktige