Gå direkt till innehållet

Halvårsrapport från en rödgrönrosa socialnämnd

Hej Alexandra Mattsson, Vänsterpartiets ledamot i socialnämnden i Stockholm,
vad är du mest nöjd med av det socialnämnden har gjort hittills under mandatperioden?

Några av de saker jag är mest nöjd med hittills är att vi har återtagit två boenden i egen regi, Ljungbacken och Gamlebo. De riktar sig till äldre personer med missbruksproblem och liknande. Staden behöver förstärka missbruksvården överlag och för att kunna upprätthålla rätt kompetens behöver vi verksamhet i egen regi och de som söker hjälp ska veta att deras behov som är viktigast och inte vinstintressena. Överlag är jag stolt över att vårt parti envist har lyft frågor kring missbruksvård, kvinnofrid och ökade krav på stadens upphandlingar. Vi har även genomfört att alla som lever på försörjningsstöd har rätt till SL-kort.

Jag är också stolt över hur vi tillsammans med de andra majoritetspartierna skapat bättre förutsättningar för fler ensamkommande barn. Vi öppnat flera nya boenden för ensamkommande barn samt anställt en särskild person som ska arbeta med små barn som inte har uppehållstillstånd och en som ska arbeta men ensamkommande och papperslösa barn.

En av de mest uppmärksammade frågorna hos socialnämnden har varit situationen för fattiga EU-medborgare, hur går det arbetet?

Ända sedan tillträdet har vi även drivit på för fattiga EU-medborgares rättigheter. Vi har kunnat genomdriva viktiga förbättringar som att staden har öppnat flera dagverksamheter och härbärgen för EU- medborgare. Vi kommer även i större skala utveckla samarbetet Crossroads. En verksamhet som drivs av Stockholms stadsmission i samarbete med en mängd andra organisationer. Besökare får information om sina rättigheter och skyldigheter som EU-medborgare i Sverige och erbjuds kostnadsfri frukost, lunch, dusch, möjligheter till tvätt och klädbyte.

Just nu håller vi på att förhandla inom den rödgrönrosa majoriteten om den långsiktiga strategin, där vi i Vänsterpartiet ser att det finns så mycket mer vi kan göra för att den här utsatta gruppen. Det är en svår fråga då det finns en allmän opinion som i allt högre grad anammat SD:s retorik samtidigt som många fattiga EU-medborgare utsätts för hot och våld. Det finns skäl att återkomma i den frågan till hösten.

Vilka är de viktigaste frågorna framöver för socialnämnden?

Förutom den akuta situationen för de fattiga EU-medborgarna är en av de viktigaste frågorna framöver att förbättra arbetssituationen för stadens socialarbetare. Det pågår redan ett arbete men i höst ska vi besluta om en handlingsplan för hur vi ska bryta den ohållbara arbetsmiljö som råder inom socialtjänsten. Det är en nationell fråga där vi har ambitioner om att staden ska kunna vara en förebild även för andra kommuner. Vi har redan bra socialarbetare men de måste få en bra arbetssituation för att kunna göra det jobb som både de själva och vi vill att de ska kunna göra. Det som redan har skett är att stadsdelarna har kunnat anställa ca en socialsekreterare per stadsdelsnämnd men det är enligt oss bara en uppvärmning. Det behövs fler medarbetare, särskilt inom myndighetsutövning riktad till barn och unga.

En annan viktig fråga är att vi ska se över stadens arbete inom försörjningsstöd. Vi måste sluta se utsatta människor som tärande och fuskande. Ett första steg bör vara att avskaffa stadens så kallade FUT- handläggare som enbart har i uppdrag att hitta misstänkt fusk istället för att ägna tiden åt att möta de som behöver få hjälp här och nu.

Sen måste vi fortsätta arbetet för att alla barn ska få en trygg uppväxt. Vänsterpartiet har drivit fram att vi i majoriteten ska ta fram en särskild handlingsplan för hur staden på ett bättre sätt ska arbeta med alla de ensamma och utsatta barn som av olika skäl inta kan bo tillsammans med sina föräldrar. Fokus kommer främst ligga på de olika formerna av särskilda boenden som finns så som HVB-hem, familjehem och jourhem. Alla barn har rätt till ett tryggt boende med vuxna som har tid att se och bekräfta dem.