Gå direkt till innehållet

Jekh čestitka ko romano internacianalno dive – En hälsning på romska nationaldagen

Porträttbild på Ann-Margarethe Livh mot röd bakgrund
E romani kultura tani jekh kotor ando Stockholm hem adžahare hine o palune nekobor šela berša. Baro ladžavoj tano so pana isi rasizmo, diskriminacija, hem so ljelape e manušen telopre.

E vlada andža odluka baši jekh strategija asi romengi inkludacija ko berša 2012- 2032 o cilji tano te šaj svako rom so pherela 20 berš ko berš 2032 te ovel lje jednaka šajipa ko
po dživdipe sar so isilje hem o gadžo.

Akala strategijako fokus tano o školujibe hem e buti. Pandž pilotkomune čerdže buti akalje projektonca te šaj den jekh šukar primer avere komunendže te šaj hem on te čeren adžahare. O Luleå, Göteborg, Linköping, Malmö hem o Helsingborg hine tane odola pilotija hem kotar oljengo iskustvo isilje hem o Stockholm so te sikljol, posebno akana keda so rodindža te ovel jekh utvecklingskommun,
jekh komuna so ka buvljačeri akala buča.

O Stockholm pana angleder čerdža buti baši romani inkludacija, ama akana mangela te čerel pana pobuter hem pošukar, odoljese ka koristini jekh zajedničko strategija ki celo diz. E romengo angažujibe ki akija buti but tano važno. E romengo iskustvo hem oljengo džandipe but tane važna te
šaj akija buti te del jekh šukar rezultati.

Sar o roma ulje priznajime sar jekh nacionalno minoriteti o berš 2000 ičerdžape jekh saradnja e romenge prestavnikonca. Odothe mothosalo so o važna područja baši romani inkludacija tane e predškolsko ustanova, e škola, o socijalno pomožiba, e buti, e demokracija hem o organizujibe ko civilno društvo. E mogučnost te čerelpe jekh romano centar kaj so ka čedelpe o romane pučiba ano Stockholm hem adžahare pobuter te angažujinipe e romen ki društveno zajednica, me mislinava so odova i jekh šukar ideja. Amen isi hem te organizujina jekh buvlo čedibe kaj ka čeda o romane grupe te vačera ando pučiba soj tane posebno važna bašo Stockholm.

E Stockholm komuna akana isi te dikhel sar džala e saradnja e razno  nacionalno minoritetenca  hem so šaj te čerelpe te ovel pana pošukar, hem isi te ikljol jekh programi bašo nacionalna minoritetija.

Prekal i strategija isi te ovel jasno sa e dizjake ustanovendže sar šaj te ispunina amari odgovornost premalo romenge pravija. Amen ka izgradina poverenje ki celo komuna Stockholm hem ka postignina o cilji sa o roma te ovel ljen ista šajipa sar o gadže.

Amen niked na te prihvatina o rasizmo, e diskriminacija hem te ljelpe e manušen telo pre. Odoljese amen svesno nastavina te čera buti te ovel jekh Stockholm kaj isi jednaka uslovija sarinendže.

But baht, zor hem sastipe!

Ann-Margarethe Livh, demokratiborgarråd Stockholms stad

En hälsning på romska nationaldagen

Den romska kulturen är en del av Stockholm och har varit det i flera hundra år. Det är en skam att rasism, diskriminering och förtryck fortfarande pågår.

Regeringen har beslutat om en strategi för romsk inkludering för åren 2012-2032 med målet att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som en icke-rom. Fokus i den nationella strategin är utbildning och arbete. Fem pilotkommuner har arbetat med att ta fram goda exempel som andra kommuner kan använda sig av. Luleå, Göteborg, Linköping, Malmö och Helsingborg har varit piloter och i deras erfarenheter finns mycket att hämta för Stockholm som nu också
har ansökt om att bli utvecklingskommun.

Stockholms stad arbetar sedan tidigare med romsk inkludering och nu vill vi förstärka och förbättra det arbetet genom en sammanhållen strategi i hela staden. Romsk delaktighet är en självklarhet i det arbetet. Romers egna erfarenheter och kunskaper är nödvändiga för ett lyckat resultat.

Sedan romerna erkändes som nationell minoritet år 2000 har samråd hållits med romska företrädare. Där har det framkommit att viktiga områden för romsk inkludering är förskola, skola, socialtjänst, arbete, demokrati och organisering i civilsamhället. Möjligheten att inrätta ett romskt center för att samla romska frågor i Stockholm och öka romsk delaktighet i samhället har också lyfts, något jag tycker är en bra idé. Vi kommer också att anordna en bred samling för romska grupper om
frågor som är särskilt viktiga i Stockholm.

Stockholms stad ser nu över hur samråden med de olika nationella minoriteterna fungerar och vad som kan bli bättre och ett program för nationella minoriteter kommer att tas fram.

Genom strategin ska det bli tydligt för alla stadens verksamheter hur de ska leva upp till våra skyldigheter när det gäller romers rättigheter. Vi ska bygga förtroende för hela Stockholms stad och nå målet om att alla romer ska ha samma möjligheter som icke-romer.

Vi kan aldrig tolerera rasism, diskriminering och förtryck. Därför fortsätter vi arbeta målmedvetet för ett Stockholm med lika rättigheter och förutsättningar för alla.

But baht, zor hem sastipe!

Ann-Margarethe Livh, demokratiborgarråd Stockholms stad