Gå direkt till innehållet

Stockholm lyssnar på socialarbetarna – nu kommer åtgärderna

Som stockholmare, socialnämndspolitiker och socialarbetare är det med glädje jag idag är med och beslutar om handlingsplanen som ska förbättra socialsekreterarnas och biståndshandläggarnas arbetsvillkor. Ett av våra löften inför valet var att arbeta för att öka resurserna till socialtjänsten och förbättra arbetsvillkoren inom verksamheterna, detta är nu beslutat om i budget och i nämnder.

Handlingsplanen vänder sig till hela socialtjänsten i staden, inte bara barn och unga, och innehåller en rad förslag på förbättringar och analyser. Över 100 avslutningssamtal har gåtts igenom och besök i de olika stadsdelarna har genomförts. Det slås bland annat fast att brukardelaktigheten behöver stärkas, att arbetssituationen i sig påverkars negativt om bristen på återkoppling från brukarna fortsätter vara på den här nivån. Man behöver veta vad brukarna anser fungerar och mer tid behöver gå till klientarbete. Stadsdelarna bör se över vilken typ av organisering som gynnar goda relationer mellan klienter och socialarbetare i led med aktuell forskning istället för att ha organisationer som försvårar relationsskapande arbete. Mer tid behövs också för reflektion, ärendehandledningen behöver förbättras och olika former för medhandläggarskap utvecklas. Arbetsbelastningen i sig måste också vara rimlig. Jag tror själv att vi på sikt behöver ett ärendetak och i handlingsplanen slås det fast att man ska testa ett sätt att mäta antal ärenden per enhet i kombination med medarbetarnas upplevelse av arbetssituationen. Detta får utvärderas inom 3 år för att se om det kan leda till ett bra system att mäta ärendetyngden i de olika staddelarna och hur mycket resurser som behövs.

Introduktionsprogrammen kommer att utvecklas, ledarskapet bli bättre på enhets- och avdelningsnivå och användandet av konsulter minska. Vi i den nya majoriteten anser inte att det är försvarbart att anställa en konsult för 100 000 kr i månaden istället för två fast anställda socialsekreterare med en lön på 34 000 kr i månaden. Det är ett dyrt resursslöseri som påverkar kvalitén negativt. Istället uppmanas stadsdelarna se över ökad grundbemanning och det kan finnas skäl för att överanställa för att komma till rätta med problemen som är idag. Man ska inte heller behöva hoppa mellan stadsdelarna för att få upp sin lön. Stadsdelarna bör också anställa fler administratörer för att minska socialarbetarnas pappersarbete vilket är en viktig fråga för att frigöra tid till klientarbete. Jag kan själv bli tokig på att behöva ägna i stort sett hälften av arbetstiden eller mer till att signera fakturor, skriva avtal, boka tolkar eller samtalsrum, boka tågbiljetter, fylla i listor som ska till olika ställen, fylla i skrivarpapper, byta/beställa skrivartoner, leta rätt på lediga boenden… ja listan kan göras lång och det är inte vad jag ville ägna mig åt när jag började på socialhögskolan en gång i tiden. Projektledarna skriver att det kanske kan tyckas självklart att saker som lokaler, telefoner, IT-system, skrivare osv ska fungera och inte behöva tas med som en punkt men med tanke på hur det ser ut för många idag måste det tas med. Här tror jag vi har mycket att lära och pröva som att ta in mer digitalt stöd såsom SMS-påminnelser, videosamtal, kanske talsyntessystem. För allt detta som idag görs manuellt tar tid och skapar irritation när det inte fungerar.

Planeringen framåt är nu att implementera planens förslag i stadsdelarna och sedan utvärdera för att se om arbetssituationen har förbättrats om 3 år. Det känns som att handlingsplanen innehåller bra och förankrade åtgärder då såväl stadsdelarna som fackliga organisationerna varit med och deltagit i arbetet. Jag hoppas att man nu kan få stopp på personalomsättningen och göra det roligare att jobba i Stockholm. Socialtjänsten ska få fokusera mer på sitt uppdrag – nämligen klienterna.

Alexandra Mattsson Åkerström (V) gruppledare socialnämnden Stockholm stad och socialarbetare